Analyses

Nasdaq 100: alert zijn op een draai

|
Terug naar overzicht

TA-27-3.png
Bron: Reuters Metastock XVII, 27 maart 2024

In oktober vorig jaar werd er een bodem geplaatst rond de 14.000. Dit was het startpunt van de huidige versteiling van bijna zes maanden lang tot een recente top bij 18.460. Een enorme stijging zonder noemenswaardige terugvallen.

Stijging van ruim 7.700 punten in een jaar tijd

De genoemde oktoberbodem werd gevormd na een correctieve beweging van ongeveer drie maanden van rond de 2.000 punten. Pas in de loop van december werd deze oktoberbodem bevestigd als hogere bodem in het langetermijnbeeld. Dit gebeurde toen hij zowel door de top van 16.000 brak als door de voormalige all-time high (meervoudige toppenzone) rond 16.700. Toen werden de contouren van de stijgende langere bodemlijn (blauwe lijn in de grafiek) zichtbaar vanaf de bodem in januari 2023 rond de 10.700. Dit betekent dat de Nasdaq 100 in ruim een jaar tijd ruim 7.700 punten is opgelopen.

Risico’s vanuit intermarkt-indicatoren

Zoals ik al vaker heb gemeld, zijn er echter aanzienlijke risico’s aanwezig voor de aandelenmarkt, zoals de lange opgaande trends in goud en de 10-jaarsrente maar ook de aanwezige divergentie tussen de DJ Industrials en de DJ Transport.

Bevestiging correctie onder de bodem bij 17.760

Verder zien we in de Nasdaq 100 zelf al enige tijd negatieve divergentie met de RSI. Toch is vanuit al deze risico’s niet te bepalen waar een draaipunt komt te liggen. Deze moet vanuit de grafiek zelf worden aangegeven. In de afgelopen weken zien we al wel enige afvlakking in de versteiling. De groene opgaande bodemlijn werd ook al enkele keren gebroken. Verder werden op de daggrafiek al meerdere toppatronen gevormd. Bevestiging van een top en correctieve tegenreactie treedt op onder de recente bodem van 17.760. Daaronder ontstaat aanzienlijke ruimte. De lange opgaande trend komt echter pas in gevaar onder de blauwe opgaande bodemlijn bij 15.800. Zolang de versteiling intact blijft, zijn hogere koersen kansrijk richting de 19.000.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 11 maart 2024, 10.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, JPMorgan, LSEG Datastream, Sustainalytics en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2023 ING Bank N.V., Amsterdam.