Analyses

10-jaarsrente VS: stijgende trend intact

|
Terug naar overzicht

TA\_15-11.svg
Bron: Reuters Metastock XVII, 15 november 2023

De 10-jaarsrente is een belangrijke indicator voor de aandelenmarkten, veelal contrair van aard. De huidige correctie in de rente valt dan ook samen met een herstel in de aandelenmarkten. Naar mijn mening is dit tijdelijk.

Lange stijgende trend in 10-jaarsrente intact

De huidige, krachtige herstelbewegingen in de aandelenmarkten zijn forser dan verwacht, maar er is nog steeds sprake van de vorming van grote (hoofd-schouder) toppatronen en terugtesten richting voormalige stijgende bodemlijnen. De trend in de 10-jaarsrente is al enige tijd zeer krachtig en opwaarts gericht. In maart 2022 werd de 30 jaar lange dalende toppenlijn gebroken, nadat eerder een bodemzone rond 0,50% werd gevormd. De doorbraak boven de 3,25%-top was de definitieve bevestiging.

Correctieve tegenreactie normaal in krachtige uptrend

De nieuwe opgaande trend in de rente is echter te steil om lange tijd vol te houden. De kans dat over enige tijd een langere en diepere correctieve tegenreactie plaatsvindt, is dan ook reëel. Na de vorming van de recente top bij 5% is het nu echter de vraag tot hoever de rente terugvalt voor de vorming van een volgende, hogere bodem.

Eerste lange-termijndoel onveranderd bij 5,30%, daarna 7%?

De huidige terugval gaat in een snel tempo, waarbij de 1e belangrijke steun van 4,35% al in zicht komt. Daaronder ligt nog het 50-daags bij 3,90% en het belangrijkste steunpunt bij 3,25%. Tot hoe ver de rente terugvalt is onbekend, maar we moeten alert zijn op omkeerpatronen. Mijn 1e doel voor de komende tijd blijft 5,30%, maar een verdere stijging naar 6,80% tot 7,10% in het komende jaar sluit ik zeker niet uit.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 mei 2023, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics, Credit Suisse en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.