Analyses

AEX: op weg naar 710 en lager

|
Terug naar overzicht

TA\_3-10.svg
Bron: Reuters Metastock XVII, 3 oktober 2023

We zien nog steeds een duidelijk patroon van lagere toppen en bodems in de AEX. De herstelbewegingen van afgelopen maand bleven beperkt, waarbij er slechts sprake was van een terugtest richting het 200-daags gemiddelde (nu 751).

Vervolg van lange neerwaartse trend

De sinds oktober 2022 zeer krachtige stijgende trend werd afgelopen zomer neerwaarts gebroken, waarna eind juli nog een terugtest plaatsvond tot 795. Dit was destijds een tijdelijke, valse opwaartse doorbraak boven de zijwaartse overgangsfase sinds april dit jaar. De zijwaartse fase lag tussen de 740 en 780 en werd medio augustus aan de onderkant gebroken. Dit was de bevestiging van een nieuwe langere neerwaartse trend. Deze neerwaartse doorbraak viel samen met een beweging onder het 200-daags gemiddelde.

Death cross tussen 50-daags en 200-daags gemiddelde

Dit was de eerste doorbraak onder het 200-daags gemiddelde van dit jaar. We zagen vorige week, voor het eerst in lange tijd, ook een ‘death cross’ waarbij het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde brak: een bevestiging van de neerwaartse trend. Voor de komende tijd is dit gemiddelde een belangrijke weerstand.

Lagere top bij 736. Op weg naar 710 en 690

De recente doorbraak onder de 730-731 zorgde ook voor de activatie van opnieuw een hoofd-schouderpatroon. Hiermee werd de weg opengezet naar de 710, die al bijna werd getest. De herstelbeweging van eind vorige week zorgde verder voor opnieuw een lagere top bij 736. Voor de komende tijd houd ik rekening met een verder vervolg naar 710 en mogelijk al 690, maar lagere niveaus daaronder blijven realistisch dit jaar.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 mei 2023, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics, Credit Suisse en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.