Analyses

Olieprijs: groot rounding-patroon

|
Terug naar overzicht

TA\_15-9.svg
Bron: Reuters Metastock XVII, 15 september 2023

In de maanden maart t/m juni heeft de olieprijs een meervoudige bodemzone gevormd, net boven mijn voormalige neerwaartse doel van $62. Deze bodemzone werd gevormd bij $63,50–66.

Doorbraak boven $83 zorgt voor duidelijke verbetering

Vanaf de laatste test van deze bodemzone (eind juni) werd een nieuwe opwaartse trend gestart. Deze zorgde er uiteindelijk voor dat begin september de bovenkant van de lange en brede zijwaartse consolidatie (sinds december vorig jaar) bij $83 opwaarts werd gebroken. Dit was een duidelijk signaal dat de zijwaartse fase opwaarts werd verlaten, nadat er lange tijd sprake is geweest van een dalende trend. Die trend startte bij de top van $123 in de zomer van 2022. Dit zorgde destijds voor het einde van een lange, zeer krachtige bullmarkt sinds begin 2020.

Groot ‘rounding’-patroon in de maak

Met deze doorbraak heb ik mijn opinie verhoogd naar neutraal. Een verdere verhoging vindt plaats boven $94. Hier ligt de dubbele top van eind 2022. In dat scenario zou ook een groot ‘rounding’-patroon worden afgerond, met een te berekenen koersdoel van ongeveer $123–124.

Tijdelijke terugval reëel voor hogere bodem

In het kortetermijnbeeld bevindt de olieprijs zich aan de bovenkant van het trendkanaal. Samen met de (bijna) test van de $94, lijkt een tijdelijke terugval reëel. Richtpunten daarvoor liggen bij $83 en $77. Onder $77 verslechtert het beeld weer. Een dergelijke tijdelijke terugval zou ook de 2e schouder van een groot bodempatroon kunnen voltooien.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 mei 2023, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics, Credit Suisse en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.