Analyses

AEX: verzwakkingen in meerdere indices

|
Terug naar overzicht

TA\_2-7.png

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 juli 2024

Deze (donkerblauwe) opgaande bodemlijn sinds januari maakte sinds april ook deel uit van een stijgende wig. Dit zijn potentiële topformaties. Deze neerwaartse doorbraak moet echter nog wel worden bevestigd onder de 916-bodem.

‘Elastiek’ steeds verder uitgerekt

In oktober werd bij 710 een bodem geplaatst. Deze bodem werd echter pas in januari bevestigd met de opwaartse doorbraak door de 795-top in het langere-termijnbeeld. Deze oktoberbodem was tevens het startpunt van een opwaartse versteiling (groene lijn). Na de vorming van een januari-bodem bij 766 werd een volgende versteiling gestart, die leidde tot een enorme opwaartse beweging tot de recente top bij 934. Deze beweging ging gepaard met slechts enkele kleine, kortstondige terugvallen. Hiermee werd het ‘elastiek’ steeds verder uitgerekt.

Steeds meer indices verzwakken na eerdere versteilingen

Andere risicosignalen na deze lange, krachtige versteiling komen vanuit de intermarkt-indicatoren (trends in olie, rente en goud). Verder zien we steeds meer indices neerwaarts verzwakken in zowel Europa als in de VS. Alleen de Nasdaq 100, S&P 500 en de SOX zijn momenteel nog zeer krachtig.

Bevestiging start correctie onder de 916-bodem

Verbetering in het technische beeld treedt op zodra de meervoudige top rond 934 structureel wordt gebroken. In dat scenario staat de weg open naar in eerste instantie 965. Hier ligt het 1e Fibonacci-projectieniveau dat kan worden berekend vanuit de forse daling die in 2022 plaatsvond. Met de vorming van de meervoudige top, enkele toppatronen en de neerwaartse doorbraak door de sinds januari opgaande bodemlijn (onderdeel van stijgende wig), lijkt een correctieve beweging op dit moment echter realistischer. Bevestiging hiervoor treedt op onder de recente bodem van 916. Een neerwaartse versnelling treedt op zodra de bodem van 898 wordt gebroken. Daaronder liggen als eerste de (groene) bodemlijn bij 890 en een bodem bij 858.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 1 juli 2024, 22.30 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, JPMorgan, LSEG Datastream, Sustainalytics en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2024 ING Bank N.V., Amsterdam.