Analyses

AEX: neerwaartse trend intact

|
Terug naar overzicht

TA\_21-9.svg
Bron: Reuters Metastock XVII, 21 september 2023

Sinds april was er sprake van een zijwaartse fase tussen 740 en 780 punten. De kortstondige opwaartse doorbraak tot aan 795 bleek slechts een terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn. Dit lijkt de top te zijn voor een langere tijd.

Lange neerwaartse beweging

De voormalige opgaande trend startte in oktober vorig jaar bij de 611-bodem (blauwe lijn) en werd medio juni neerwaarts gebroken. In de periode vanaf april was er al sprake van een zijwaartse overgangsfase, waarbij er dus een kortstondige opwaartse doorbraak plaatsvond als terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn. Na deze top bij 795 werd de onderkant van de zijwaartse fase bij 740 medio augustus neerwaarts gebroken. Dit betekende het startsein van een nieuwe (langere) neerwaartse beweging.

Lagere top gevormd bij 755

Tot op heden is er een meervoudige bodemzone gevormd bij 730–731. Vanaf deze zone startte een herstelbeweging die voor een (lagere) top zorgde bij 755. Belangrijke neerwaartse bevestiging was verder de doorbraak onder het 200-daags gemiddelde, voor het eerst sinds vorig jaar. Tot op heden blijft de AEX ook onder dit afvlakkende 200-daags (751).

Op weg naar 710; hoofd-schouderpatroon in ontwikkeling

Pas boven de 755-top kan er een langer durend herstel worden ingezet richting 764. Ik acht de kans echter groot dat de zone 730–731 wordt gebroken en de neerwaartse weg wordt vervolgd richting mijn 1e richtpunt van 710. We zien daarbij ook meerdere topformaties, zoals een hoofd-schouderpatroon sinds medio augustus dat onder de 730 punten wordt geactiveerd.

Risicobarometer ING Investment Office

Risicobarometer-TA.png

  1. Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

  2. Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een servicefee. Deze kosten moeten in mindering worden gebracht op het rendement.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 mei 2023, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics, Credit Suisse en/of Reuters Metastock. Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u [hier](http://www.ing.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm) vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor 'U.S. Persons' in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.